Doa Hari Jumat


Alhamdulillah al-awaali goblal insyaa-i wal ihyaa-i wal aakhiri ba’da fanail asy-yaa-i al ‘aliimi ladzi laa yansaa man dzakarah walaa yanqusu man syakarah;

Puji syukur hanya bagi Allah, Yang Awal sebelum adanya apa pun dan Dia mengawal kehidupan. Dan Yang Akhir setelah semua segala sesuatu fana, Yang Maha Tahu, dan Yang Tidak Pernah Lupa pada Siapa yang MengingatNya. Dan Yang Tidak mengurangi (balasan) bagi yang bersyukur padaNya.

Halaman Quran tulisan Imam Ali bin Abithalib as
Halaman Quran tulisan Imam Ali bin Abithalib as

Walaa yakhiibu man da’aahu — wa laa yaqtho’u rojaa-a man rojaahu.

Dan Yang Tidak Mengecewakan Mereka yang MemanggilNya. Dan Yang Tidak memutuskan harapan semua yang berharap padaNya.

Allahumma inniy usyhiduka wa kafaa bika syahiida. wa usyhidu jamii’aa malaaikatika wa sukkaana samaawatika wa khamalata ‘arsyika, wa man ba’atsta min anbiyaaaika wa rusulika, wa ansyaata min ashnaafi khalqika; Anniiy asyhadu annaka anta Allah laa ilaaha illa anta wahdaka laa syariika laka wa laa ‘adiila wa laa khulfa liqaulika wa laa tabdiila.

Aku bersaksi bahwa Engkau adalah Allah, Tiada Tuhan kecuali Engkau, Maha Esa dan Tidak ada sekutu, tiada pengganti dan tidak ada sedikitpun perselisihan pada perkataan-Mu dan tidak ada pengganti (bagi perkataan-Mu itu).

Simak video Doa hari Jum’at di bawah ini:

Wa anna Muhammadan (SAW)  ‘abduka wa rosuuluka. Addaa Maa hammaltahu minal ‘ibaad; Wa jaahada fil-llahi ‘azza wa jalla khaqqal jihaad.

Dan bahwa Muhammad itu hambaMu dan utusanMu, Dia telah menyampaikan (tugas)nya kepada para hamba; Dan berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad.

Wa annahu basshara bimaa huwa khaqqun min ats-tsawaab. Wa andzara bimaa huwa sidqun min al-‘iqaab;

Dan dia (Muhammad) telah memberi kabar gembira dengan segala yang benar mengenai balasan kebaikan (ganjaran, tsawaab); Dan dia telah memeringatkan (manusia) dengan kepastian adanya siksaan;

Allahumma tsabbitniy ‘alaa dienika maa ahyaytaniy, wa laa tuzigh qolbiy ba’da idz hadaytaniy (hadaytaniy). 

Wa habliy min ladunka rakhmatan; innaka anta al-Wahhaabu.

Ya Allah, kuatkan (tetapkan) daku untuk selalu berada dalam agamaMu selama Engkau hidupkan daku, Dan janganlah engkau palingkan hatiku setelah Engkau beri petunjuk daku.

Dan selalu limpahkan kepadaku rakhmat dari haribaanMu; Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi Segala Sesuatu (Giver of All);

Solliy ‘alaa Muhammad wa ‘alaa Aali Muhammad waj-‘alniy min atbaa’ihi wa shii’atihi wahsyurniy fiy zumratihi…

Berilah solawat kepada Muhammad dan keluarga (Ahlul Bait) Muhammad; Dan jadikan daku sebagai yang membuntutinya dan pengikut (syiah)-nya (Muhammad)..

Wa waffiqniy li adaai fardhi-l-jumu’aati Wa maa aujabta ‘alayya fiiha min at-thoo’aat.

Dan dukunglah daku untuk menunaikan kewajiban2 hari Jumat; Dan segala yang Engkau haruskan kepadaku dari semua ketaatan2;

Wa qossamta liahlihaa min al-‘athoooi fiy yaumil jazaa-i ; Innaka anta al-‘aziiz al-hakiiim; birahmatika yaa arhamar-r-raahimiiin.

Dan yang Engkau bagikan kepada penghuni (hari Jumat) itu dari segala pemberian (pahala) di Hari Pembalasan; Sesungguhnya Engka Maha Bijaksana dan Maha Adil (dalam menghakimi); Dengan rakhmatMu, wahai Yang Sebaik-baik Pemberi Rakhmat

Wa sollAllahu ‘alaa khiyratihi min khalqihi Muhammad wa aaali baytihi at-thoyyibiin at-thoohiriin.

Dan Allah memberikan solawat kepada sebaik2 makhlukNya, Muhammad dan keluarga (Ahlul Bait)-Nya yang sangat baik dan suci.

Ilaahi Yaa Kariiim.

Silakan Beri Komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s